Algemene gebruiksvoorwaarden

Onze 10 principes


Uw toegang tot onze website en het gebruik ervan worden geregeld door de algemene voorwaarden die u hier terugvindt. Ze berusten op 10 principes die hieronder worden samengevat.

Wij willen u graag wijzen op de noodzaak om deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen op volgend adres: hello@cliogoldbrenner.com.

1. De toegang tot onze website impliceert de aanvaarding van ons contractueel kader
De toegang tot onze website impliceert uw integrale aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, van ons handvest persoonsgegevens en van ons beleid inzake cookies.
2. Ons contractuele kader is duidelijk en transparant
Via de website houden we u op de hoogte van de wijzigingen in de algemene gebruiksvoorwaarden, het handvest persoonsgegevens of het beleid inzake cookies. Deze wijzigingen zijn voor u van toepassing telkens u zich toegang verschaft tot onze website.
3. Wij stellen alles in het werk om u een bijgewerkte en toegankelijke website zonder fouten of schadelijke componenten aan te bieden
Wij doen er alles aan om onze website up-to-date en toegankelijk te houden en om ervoor te zorgen dat deze geen fouten of schadelijke componenten (computervirus, hacking, enz.) omvat. Storingen, onderbrekingen of de aanwezigheid van schadelijke elementen buiten onze wil om blijven echter mogelijk. Daar zijn wij niet verantwoordelijk voor.
Indien u de aanwezigheid van een ongebruikelijk element vaststelt, neem dan contact met ons op via volgend adres: hello@cliogoldbrenner.com. Wij zullen er alles aan doen om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.
4. Wij rekenen op u om ons correcte en actuele informatie te communiceren
Voor het goede beheer van onze website en onze diensten hebben wij correcte en actuele informatie nodig.

5. U verbindt zich ertoe onze website te gebruiken conform de bedoeling ervan en de geldende wetgeving

U onthoudt zich in het bijzonder van volgende zaken:
het gebruik van een valse identiteit;
het doorsturen van foute of illegale content, ongewenste post, content die in strijd is met de rechten van een derde of daar afbreuk aan doet;
u ongeoorloofd toegang verschaffen tot een deel van de website;
een actie ondernemen die de werking van onze website zou kunnen verstoren.
Indien u ongepast gedrag of ongepast gebruik van onze website vaststelt, neem dan contact met ons op via volgend adres: hello@cliogoldbrenner.com.
6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten en sommige andere websites kunnen een link naar onze website bevatten. Wij controleren deze derde websites niet. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor hun werking, content en gebruik.
7. U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van onze website
U gebruikt onze website op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging als gevolg van het gebruik van onze website of de onmogelijkheid om onze website te gebruiken.
8. Onze website en zijn componenten zijn beschermd door eigendomsrechten
Onze website en zijn componenten (merken, logo’s, grafische elementen, foto’s, animaties, filmpjes, teksten, enz.) zijn ons eigendom. Ze worden beschermd door eigendomsrechten. Het is dus verboden om onze website of componenten ervan te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken voor andere doeleinden dan de weergave van en het surfen op de website.
9. Ons klachtensysteem is eenvoudig en doeltreffend

Elke klacht moet ons schriftelijk worden gecommuniceerd binnen de acht kalenderdagen vanaf de kennisneming van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. De klacht wordt naar keuze geformuleerd:
per e-mail: hello@cliogoldbrenner.com.
per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging: NV CLIO GOLD, Terhulpensteenweg 185, 1170 Brussel, België.

10. Wij lossen onze geschillen bij voorkeur op via een dialoog

Niemand heeft baat bij lange processen. In geval van een geschil geven wij de voorkeur aan dialoog en openheid bij het zoeken naar een minnelijke schikking.ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. INFORMATIE OVER CLIO GOLDBRENNER

1.1 De website www.cliogoldbrenner.com (hierna de “Website” genoemd) wordt geleid en beheerd onder de verantwoordelijkheid van:

De nv CLIO GOLD (hierna “CLIO GOLDBRENNER” genoemd),
Oude Vijversstraat 55
1190 Brussel.
BELGIË
Nr. KBO: 0824.870.479.
1.2 De website is een platform bedoeld voor de kennismaking, de verkoop en de aankoop van lederen tassen, sportschoenen en accessoires voor dames van ontwerpster Clio Goldbrenner (hierna de “Dienstverlening” genoemd).
1.3 Vragen of klachten over de Website, deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV” genoemd), de algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “AVV” genoemd), het handvest persoonsgegevens (hierna het “Handvest” genoemd) en het beleid inzake cookies (hierna de “Cookie Policy” genoemd) kunnen worden gericht aan CLIO GOLDBRENNER via bovenvermeld adres of via volgend e-mailadres: hello@cliogoldbrenner.com.

2. AANVAARDING

2.1 De toegang tot de Website is onderworpen aan onderhavige AGV, het Handvest, de Cookie Policy en de geldende wetten en reglementen. Bijgevolg impliceert de toegang tot de Website de integrale aanvaarding zonder voorbehoud door de gebruiker (hierna “de Gebruiker” genoemd) van onderhavige AGV, het Handvest en de Cookie Policy.
2.2 Onderhavige AGV, de AVV, de Cookie Policy en het Handvest regelen exclusief de relatie tussen de Gebruiker en CLIO GOLDBRENNER betreffende het gebruik van de Website en de Dienstverlening. Ze kunnen op elk moment worden geraadpleegd op de Website.

3. TOEGANKELIJKHEID EN WERKING VAN DE WEBSITE

3.1 CLIO GOLDBRENNER waakt er in de mate van het mogelijke over dat de Website up-to-date is en toegankelijk blijft voor een normaal aantal Gebruikers. CLIO GOLDBRENNER garandeert echter niet dat de functies van de Website zonder onderbreking of fout beschikbaar zullen zijn, dat de gebreken onmiddellijk zullen worden gecorrigeerd of dat de server die de website ter beschikking stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.
3.2 CLIO GOLDBRENNER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies en/of enige beschadiging, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de opschorting, de onderbreking, de verstoring (technisch), de vertraging, de moeilijke toegankelijkheid en/of de stopzetting van de toegankelijkheid van de hele Website of een deel ervan, noch voor virussen of andere schadelijke elementen op de Website.
3.3 Indien de Gebruiker de aanwezigheid van een fout, een virus of andere schadelijke elementen op de Website vaststelt, wordt hij verzocht om dit aan CLIO GOLDBRENNER te melden via volgend adres: hello@cliogoldbrenner.com, zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen. CLIO GOLDBRENNER raadt de Gebruiker in ieder geval aan om de nodige firewalls, antivirusprogramma’s en beschermingssoftware op zijn computer te installeren om de eventuele beschadiging van zijn computer te voorkomen.
3.4 CLIO GOLDBRENNER behoudt zich het recht voor om de volledige Website of een deel ervan op om het even welk moment op te schorten of stop te zetten zonder rechtvaardiging van motieven en zonder voorafgaande informatie.

4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

4.1 De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website enkel te gebruiken conform het doel ervan en niet voor andere doeleinden.
4.2 De Gebruiker moet erover waken dat alle informatie die hij communiceert correct en actueel is.
4.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website te goeder trouw te gebruiken en de geldende wetgeving na te leven, en in het bijzonder af te zien van volgende zaken:
het sturen aan CLIO GOLDBRENNER van foute of bedrieglijke content of communicaties (en deze content in desbetreffend geval bijwerken om te garanderen dat deze niet fout of bedrieglijk wordt), van obscene, racistische of xenofobe, schadelijke, illegale, leugenachtige content die schade kan berokkenen aan de persoonsgegevens van anderen, van beledigende, gewelddadige, bedreigende of treiterende, lasterlijke content die een inbreuk vormt op het intellectuele-eigendomsrecht of van content die een van dergelijke elementen aanmoedigt of versterkt;
het bezorgen van e-mailadressen of andere content aan CLIO GOLDBRENNER zonder voorafgaande toestemming van de betrokken personen;
het sturen aan CLIO GOLDBRENNER van content die in strijd is met de rechten van een derde of die er op de een of andere manier afbreuk aan doet (intellectuele-eigendomsrechten, persoonsgegevens, zakengeheimen, enz.) ;
het sturen aan CLIO GOLDBRENNER van content die doorverwijst naar illegale websites of websites met ongepaste content;
het gebruiken van de Website voor het versturen van ongewenste, ongevraagde post, berichten rond piramideconstructies of voor gelijkaardige of frauduleuze procedures.
het omzeilen van de technische bepalingen voor de bescherming van documenten en multimedia-elementen;
het ondernemen van acties die de goede werking van de Website of de Dienstverlening zouden kunnen verstoren, met inbegrip van het gebruik van computerwormen, virussen, bombsoftware of de bulkverzending van e-mails;
het ongeoorloofd toegang proberen te verschaffen tot een deel van de Website of tot apparatuur die wordt gebruikt voor de exploitatie van de Website;
het gebruiken van een valse naam, een pseudoniem of het overnemen van de identiteit van een andere persoon of entiteit;
het gebruiken van de Website voor andere doeleinden dan die voorzien in de AGV.
4.4 CLIO GOLDBRENNER kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer de Gebruiker de AGV, de AVV, de Cookie Policy, het Handvest en/of de geldende wetten of reglementen niet naleeft. De Gebruiker vrijwaart CLIO GOLDBRENNER van gerechtelijke stappen of klachten van derden (waaronder de publieke overheden) met betrekking tot het gebruik van de Website.
4.5 De Gebruiker gebruikt de Website op eigen risico. De Website, de componenten en alle informatie, software, installaties en bijhorende diensten worden als zodanig geleverd, naargelang de beschikbaarheid, zonder enige garantie (niet uitdrukkelijk, noch impliciet) en binnen de beperkingen van de geldende wet.
4.6 CLIO GOLDBRENNER wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of beschadiging (direct, indirect, materieel of immaterieel) als gevolg van het gebruik van de Website of de componenten, of als gevolg van de onmogelijkheid om de Website te gebruiken.
4.7 De Gebruiker is bovendien verplicht om CLIO GOLDBRENNER onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer hij ongepast gedrag of ongepast gebruik van de Website vaststelt. Dit gebeurt met een e-mail naar volgend adres: hello@cliogoldbrenner.com.

5. LINKS NAAR EN OP ANDERE WEBSITES

5.1 Er kunnen zich hyperlinks naar andere websites op de Website bevinden. Bovendien kunnen bepaalde websites een link naar de Website bevatten. Deze derde websites worden niet gecontroleerd door CLIO GOLDBRENNER, dat dus geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt over de werking, de content en het gebruik ervan. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding van CLIO GOLDBRENNER op de Website impliceert de aanwezigheid van deze links geen enkele goedkeuring van CLIO GOLDBRENNER over deze derde websites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, noch enige associatie of samenwerking met de beheerders van deze websites.


6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 De Website en de componenten (merken, logo’s, grafische elementen, foto’s, animaties, filmpjes, teksten, enz.) zijn het eigendom van CLIO GOLDBRENNER. Ze worden beschermd door eigendomsrechten (namelijk auteursrecht, tekeningen- en modellenrecht, handelsmerkenrecht, enz.) en mogen dus niet worden gereproduceerd, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van CLIO GOLDBRENNER of, in desbetreffend geval, van de titularis van de rechten. Anders betreft dit een vervalsing van auteursrecht en/of tekeningen- en modellenrecht en/of handelsmerkenrecht, wat bestraft wordt met drie maanden tot drie jaar en een boete van 100 tot 100.000 euro of met slechts een van deze sancties.
6.2 CLIO GOLDBRENNER verleent de Gebruiker via onderhavige AGV een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor onbepaalde duur, die ook op elk moment kan worden ingetrokken zonder vermelding van motief, om zich toegang te verschaffen tot de Website, deze weer te geven en enkel te downloaden voor weergavebehoeften. De Gebruiker kan ook een kopie van de content van de Website afdrukken voor persoonlijke behoeften, op voorwaarde dat hij op geen enkele manier de content van de Website verandert en dat hij alle vermeldingen van eigendom en oorsprong van de Website behoudt. De reproductie is dus enkele toegestaan voor strikt private doelstellingen in de zin van artikel XI.190 5° van het Wetboek economisch recht.
6.3 Elk gebruik van de Website en de componenten dat niet wordt beoogd door onderhavig artikel is streng verboden.


7. KLACHTEN

7.1 Om geldig te zijn moet elke eventuele klacht van de Koper over de Website schriftelijk worden gecommuniceerd binnen de acht (8) kalenderdagen vanaf de kennisneming van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. Het uitblijven van enige betwisting volgens bovengenoemde regels leidt voor de Koper tot de onvoorwaardelijke aanvaarding zonder voorbehoud van het feit dat aanleiding geeft tot de reclamatie en, de facto, tot de definitieve onthouding van enige klacht uit hoofde hiervan.

8. WEDERROEPINGSRECHT

Elke consument, dus geen professional, heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen. De wederroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de datum waarop de klant of een door de klant aangestelde derde, met uitzondering van de transporteur, de goederen fysiek in bezit neemt.

Dit wederroepingsrecht is niet van toepassing op producten die gepersonaliseerd worden in overeenstemming met de wensen van de klant.

Om zijn wederroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de retouraanvraag registreren door zich in te loggen op zijn klantaccount. 

Gelieve elk artikel terug in de oorspronkelijke verpakking te doen en het retourformulier in te vullen. Wij doen geen ruilingen. Gelieve voor een nieuwe maat, een ander model of een andere kleur een nieuwe bestelling te plaatsen op de e-shop.

De terugbetaling zal gebeuren binnen de 15 dagen volgend op de ontvangst van de retourzending. U ontvangt een e-mail zodra de terugbetaling werd uitgevoerd.

Wanneer de klant de overeenkomst ontbindt, zullen alle betalingen die hij tot op dat ogenblik heeft uitgevoerd, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten in verband met een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), hem onmiddellijk terugbetaald worden.

Clio Gold NV kan de terugbetaling echter inhouden totdat zij de goederen gerecupereerd heeft.

Clio Gold NV betaalt de klant terug via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door de klant om de oorspronkelijke transactie uit te voeren, tenzij de klant uitdrukkelijk een andere methode heeft aanvaard.

De klant moet de goederen onmiddellijk terugsturen of teruggeven, en in elk geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te ontbinden, heeft meegedeeld.

De klant is dus op tijd wanneer hij de goederen retourneert voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

De directe retourkosten van de goederen zijn ten laste van de klant.

De klant is enkel aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen ten gevolge van een gebruik dat het gebruik te boven gaat dat noodzakelijk is om de aard, de eigenschappen en de werking van de producten vast te stellen.

Clio Gold NV behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot de terugbetaling van de waardevermindering ten gevolge van een behandeling van de goederen die de behandeling te boven gaat die noodzakelijk is om de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen vast te stellen.


9. WIJZIGINGEN EN VERSIES IN VERSCHILLENDE TALEN

9.1 CLIO GOLDBRENNER behoudt zich het recht voor om mits kennisgeving aan de Gebruikers via de Website de onderhavige AGV, de AVV, het Handvest, de Cookie Policy, de toegang tot de Website en de content ervan te wijzigen en bij te werken. Al deze wijzigingen gelden voor de Gebruikers telkens wanneer ze zich toegang verschaffen tot de Website.
9.2 In geval van afwijkingen tussen de versies in verschillende talen van onderhavige AGV, AVV, het Handvest of de Cookie Policy heeft de Franse versie het overwicht.

10. GELDIGHEID VAN DE CONTRACTUELE CLAUSULES

10.1 Indien CLIO GOLDBRENNER op een bepaald moment afziet van een bepaling
van onderhavige AGV, mag er niet van worden uitgegaan dat CLIO GOLDBRENNER ervan afziet om zijn rechten uit hoofde van deze bepaling later nog te laten gelden.

10.2 De nietigheid, de ongeldigheid of de niet-uitvoerbaarheid van een volledige bepaling of een deel van een bepaling
leidt niet tot de nietigheid van de volledige AGV. De volledig of gedeeltelijk nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling wordt als ongeschreven beschouwd. CLIO GOLDBRENNER verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, binnen de mate van het mogelijke, dezelfde doelstelling nastreeft.

11. TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDE RECHTSPRAAK

11.1 De geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de AGV zijn onderworpen aan het Belgische recht, voor zover toegestaan door de geldende regels van het internationale privérecht.
11.2 In geval van een geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de AGV, zijn de Gerechtshoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief bevoegd, voor zover toegestaan door de geldende regels van het internationale privérecht.
11.3 Voor het ondernemen van enige stappen met het oog op een gerechtelijke oplossing van een geschil, verbinden de Koper en CLIO GOLDBRENNER zich ertoe te proberen om het geschil in der minne op te lossen. Hiervoor nemen ze eerst contact met elkaar op om dan, indien nodig, over te gaan tot bemiddeling, arbitrage of een alternatieve manier om geschillen op te lossen.

ABOUT US
Learn more