Privacybeleid

1. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

1.1. OCTOGOLD SA, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1170 Watermael Bosvoorde, Chaussee De La Hulpe 185 (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0824.870.479 (“Clio Goldbrenner”, “wij”, “we”, “ons”) verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot haar voormalige en vroegere klanten of vertegenwoordigers van haar klanten, haar potentiële klanten, de vertegenwoordigers van haar leveranciers, de bezoekers van haar website en andere betrokkenen (de “betrokkene”, “u”, “uw”).

1.2. Dit Privacybeleid (het “Privacybeleid”) is van toepassing op elke verwerking van uw persoonsgegevens door Clio Goldbrenner.

2. Verbintenis

2.1. Wij stellen alles in het werk om onze gegevensverwerkingsactiviteiten in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) (“AVG”) en de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de “Toepasselijke Wet inzake Gegevensbescherming”).

3. Categorieën van persoonsgegevens

3.1. Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens, in het bijzonder voor de hieronder beschreven verwerkingsdoeleinden:

 • Uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, titel, geboortedatum, enz.), uw e-mailadres, uw postadres, uw login informatie en wachtwoord voor de verwerking van uw bestellingen, de levering van onze produkten bij u en de voorziening van onze na-verkoop dienst (met inbegrepen de terugzendingen van aangekochte artikelen). Wij zullen uw telefoonnummer verwerken om de leveringsgegevens te bevestigen. Als u producten in een B2B-context bestelt, verwerken wij uw professionele identificatiegegevens (inclusief BTW nummer) uitsluitend voor factureringsdoeleinden;
 • Uw e-mailadres om contact met u op te nemen voor direct marketing doeleinden, om u onze nieuwsbrieven te sturen en om u uit te nodigen voor speciale klantenevenementen;
 • Uw professionele identificatiegegevens (functie, bedrijfsadres, enz.), voor het beheer van onze leveranciersrelaties;
 • Gegevens met betrekking tot uw beroepsleven (professionele bekwaamheden, ervaring, gegevens met betrekking tot uw CV, enz.) voor aanwervingsdoeleinden;
 • Uw bankrekeningnummer wanneer uw via bankoverschrijving betaalt;
 • Uw elektronische identificatiegegevens (IP-adres, toegangsdatums en -tijden, de bekeken webpagina's, enz.), op geaggregeerde basis, uitsluitend om het aantal bezoekers op onze website te meten en ter algemene verbetering van de gebruikerservaring van onze website ;
 • Uw persoonlijke identificatiegegevens en e-mailadres wanneer u informatie aanvraagt via onze website;
 • Videomateriaal van u, uitsluitend in het kader van het toezicht op onze gebouwen via bewakingscamera’s en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

3.2. Andere categorieën van persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt indien de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering.

3.3. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor de volgende doeleinden :

 • Voor transacties inzake bedrijfsreorganisaties;
 • Voor de behandeling van geschillen met klanten, leveranciers en andere betrokkenen.

3.4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor :

 • De uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bv. het contract tussen u en Clio Goldbrenner) of om precontractuele stappen te ondernemen op uw verzoek (bv. in het kader van een verzoek om informatie voor de aankoop van Clio Goldbrenner produkten);
 • De naleving van een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is (bv. met betrekking tot facturatie, bewaking van onze gebouwen, belastingen, enz.);
 • De gerechtvaardigde belangen die door ons (of door een ontvanger van gegevens) worden behartigd, op voorwaarde dat deze belangen zwaarder wegen dan uw fundamentele grondrechten en vrijheden.

3.5. In sommige gevallen vragen wij uw vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. uw e-mailadres voor direct marketingdoeleinden als u nog geen klant bij ons bent, enz.).

3.6. Wij onderwerpen u niet aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking en die voor u rechtsgevolgen hebben of u in aanmerkelijke mate treffen.

3.7. Het verstrekken van een deel van uw persoonsgegevens (bv. uw naam, adres, e-mailadres, enz.) is een voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst met ons voor de aankoop van Clio Goldbrenner produkten.

3.8. De mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens kunnen zijn dat wij niet in staat zouden zijn om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen (bv. de levering van produkten) of dat wij één of meerdere verplichtingen niet zouden kunnen nakomen op grond van de toepasselijke wetgeving (bv. boekhoudkundige of fiscale wetgeving).

3.9. Wij wijzen u erop dat wij persoonsgegevens kunnen verwerken die zijn opgenomen in de elektronische communicatie die u met ons voert of die u vrijwillig verstrekt in het kader van een verzoek tot informatie.

4. Bron van de gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens mogelijks als volgt verzamelen :

 • Rechtstreeks van u, bijvoorbeeld via het proces voor het aanvragen van informatie (online of in de winkel); of
 • Op basis van publiek beschikbare informatie (bv. op internet).

5. Ontvangers van uw persoonsgegevens

5.1. Wij kunnen uw persoonsgegevens mogelijks doorgeven aan de volgende ontvangers:

 • De klantenservice;
 • De bestuurders en geautoriseerd personeel van Clio Goldbrenner waarvoor de toegang dat persoonlijke data noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak;
 • De departementen & afzonderlijke merken van Clio Goldbrenner gezien ieder departement & merk afzonderlijk verantwoordelijk is voor de goede werking van Clio Goldbrenner;
 • Onze juridische adviseurs en/of advocaten in het kader van transacties inzake bedrijfsreorganisaties en rechtsgeschillen;
 • Externe dienstverleners met betrekking tot het beheer en onderhoud van de informatiesystemen die uw persoonsgegevens verwerken (deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken);
 • Derde partijen die diensten verstrekken i.v.m. de levering van onze produkten, de betaalverwerking en marketing;
 • Overheidsentiteiten die gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens in te zien en/of te verkrijgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk bevel in geval van een geschil waarbij u betrokken bent;
 • Wetshandhavingsautoriteiten in het geval van een vaststelling of een vermoeden van het plegen van een strafbaar feit waarbij u betrokken bent, in overeenstemming met of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

5.2. Afhankelijk van uw goedkeuring en selectie zal uw data gedeeld worden met de volgende categorieën van ondernemingen:

- Social Media sites ;

- Productfitters ;

- Kleinhandelaars waar u een order heeft geplaatst;

- Gelieerde merken waarmee Clio Goldbrenner een samenwerking opzet;

Indien u meer informatie wenst over de derde partij waarmee wij uw persoonlijke data delen kan u onze diensten contacten op onderstaande gegevens. (art. 12)

5.3. In geval van bedrijfsreorganisaties (bv. fusies of overnames) kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een derde partij die betrokken is bij de transactie (bv. een kandidaat-koper) in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming 

6. Verwerkers

6.1. Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze verwerkers uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

6.2. Wij zien er tevens op toe dat onze verwerkers zich er onder meer toe verbinden uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies te verwerken, geen andere verwerkers in dienst te nemen zonder onze toestemming, passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen, ervoor te zorgen dat personen die gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens in te zien onderworpen zijn aan een vertrouwelijkheidsplicht, uw persoonsgegevens aan het einde van hun dienstverlening terug te zenden en/of te vernietigen, audits uit te voeren en ons bij te staan bij het vervullen van verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming.

7. Doorgiftes buiten de Europese Economische Ruimte

7.1. Wij geven uw persoonsgegevens door aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), zoals de Verenigde Staten.

7.2. In het geval dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EER, zorgen wij ervoor dat de juiste waarborgen worden genomen, zoals :

 • Een op grond van artikel 45 van de AVG besluit werd genomen door de Europese Commissie waarbij het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven, geschikt wordt verklaard; of
 • Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie krachtens artikel 47 van de AVG, werden vastgelegd; of
 • In geval van een doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten voldoet de doorgifte aan de voorwaarden die zijn opgelegd door het EU-US Privacy Shield krachtens artikel 45 van de AVG.

7.3. Voor meer informatie over doorgiftes van persoonsgegevens buiten de EER, kunt u de volgende link raadplegen: https://edps.europa.eu/data-protection/data-protec...

7.4. Indien u meer informatie wenst over de door Clio Goldbrenner genomen maatregelen voor de doorgave van persoonsgegevens buiten de EER, kunt u contact opnemen met onze Gegevensbeschermingscorrespondent per e-mail op privacy@cliogoldbrenner.be.

8. Bewaring

8.1. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

8.2. Wij hanteren de volgende criteria om de bewaartermijnen van persoonsgegevens te bepalen rekening houdend met de context en het doeleinde van elke verwerking :

 • De datum van uw laatste aankoop van Clio Goldbrenner produkten ;
 • De datum van uw laatste bezoek van de Clio Goldbrenner website ;
 • Veiligheidsredenen (bv. de veiligheid van onze gebouwen of informatiesystemen) ;
 • Elk huidig of potentieel geschil waarbij u betrokken bent (bv. een geschil met betrekking tot de garantie van Clio Goldbrenner produkten) ;
 • Elke wettelijke of reglementaire verplichting om persoonsgegevens te bewaren of te wissen (bv. een bewaarplicht opgelegd door boekhoudkundige of fiscale wetgeving).

9. Uw rechten

9.1. Onder voorbehoud van de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming hebt u het recht van inzage tot en rectificatie van uw persoonsgegevens, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om uw toestemming in te trekken.

Recht

Wat betekent dit?

Recht op informatie

U hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te verkrijgen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten. Daarom verstrekken wij u de informatie in dit Privacybeleid.

Recht van inzage

U hebt recht van inzage tot uw persoonsgegevens.

Zo bent u zich ervan bewust en kunt u controleren of wij uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

Recht op rectificatie 

U hebt recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. 

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

U hebt recht op de verwijdering van uw persoonsgegevens. Het recht op gegevenswissing (of het “recht op vergetelheid”) is echter niet absoluut en is onderworpen aan bijzondere voorwaarden. Wij kunnen uw persoonsgegevens bewaren voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder wanneer de verwerking ervan noodzakelijk blijft om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Clio Goldbrenner is onderworpen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te beperken (bv. wanneer Clio Goldbrenner uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar uw persoonsgegevens nog steeds noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan Clio Goldbrenner hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze door te geven aan een andere verantwoordelijke.

Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking (bv. wanneer de verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Clio Goldbrenner en, rekening houdend met uw specifieke situatie, uw belangen of fundamentele grondrechten en vrijheden zwaarder wegen).

Recht om toestemming in te trekken

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Clio Goldbrenner, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

9.2. Gelieve verzoeken met betrekking tot uw rechten als betrokkene door te sturen naar onze Gegevensbeschermingscorrespondent per e-mail op privacy@cliogoldbrenner.be. Wij zullen proberen aan uw verzoek te voldoen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is en altijd binnen de tijdperken die conform de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming zijn vastgesteld. Gelieve er rekening mee te houden dat we mogelijks persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden moeten bewaren, zoals vereist of toegestaan door de wet. Gelieve er ook rekening mee te houden dat, indien wij twijfels hebben over uw identiteit, we u mogen vragen voor een identiteitsbewijs teneinde ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

10. Recht van bezwaar i.v.m. marketing

10.1. Indien u klant bij ons bent, verwerken wij uw e-mailadres voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

10.2. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden door u af te melden van onze mailinglijst of door een e-mail te sturen naar onze Gegevensbeschermingscorrespondent op privacy@cliogoldbrenner.be.

11. Beveiliging

11.1. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

11.2. Wij treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat wij inbreuken op de beveiliging melden die, per ongeluk of op onrechtmatige wijze, leiden tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot verwekte persoonsgegevens.

12. Vragen en klachten

12.1. Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, gelieve ze door te sturen naar onze Gegevensbeschermingscorrespondent per e-mail op privacy@cliogoldbrenner.be of per post bij OCTOGOLD SA, 1170 Watermael Bosvoorde, Chaussee De La Hulpe 185 (België).

12.2. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor België kan worden gecontacteerd op :
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact(at)apd-gba.be

13. Betalingsdiensten

13.1. De in onze website geïntegreerde betalingsdiensten worden aangeboden door PayPal (www.paypal.com) en Stripe (www.stripe.com).

13.2. PayPal verwerkt onder andere uw creditcardgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is onderworpen aan het Privacybeleid van PayPal beschikbaar op: www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full?loca...

13.3. Stripe verwerkt onder andere uw creditcardgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is onderworpen aan het Privacybeleid van Stripe dat beschikbaar is op: https://stripe.com/be/privacy

13.4. Wij nodigen u uit om het Privacybeleid van PayPal en het Privacybeleid van Stripe te lezen om te begrijpen hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

14. COOKIES

14.1. www.cliogoldbrenner.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website en/of flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je toestel wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is nodig voor het functioneren van onze website. Maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de anonieme input van bezoekers kunnen wij onze website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken.

14.2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van onze cookiebanner bij bezoek aan onze website.

14.3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

www.cliogoldbrenner.be gebruikt de volgende type cookies:

Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Zo bewaren we bijvoorbeeld jouw inloggegevens, verlanglijstje en winkelmandje.

Analytische cookies: iedere keer wanneer je een website bezoekt wordt er een cookie gegenereerd. Deze cookies onthouden of jij de website al eens eerder hebt bezocht. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt. Bij volgende bezoeken wordt er gebruikt gemaakt van reeds bestaande cookies. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee volgende data verzameld worden:

Welke pagina’s je hebt bekeken

Hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven

Bij welke pagina je de site hebt verlaten

Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

14.5. Je kan cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kan ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert kan dat gevolgen hebben voor het gebruik van www.cliogoldbrenner.be.

Wanneer je geen cookies wil kunnen wij niet garanderen dat onze website naar behoren functioneert. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kan bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer in lijn met jouw interesses en kunnen daardoor zelfs vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kan aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

14.6. De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wij zelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kan terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via privacy@cliogoldbrenner.be. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsen wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van e cookies is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

15. VARIA

15.1. We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wij raden u aan het regelmatig te raadplegen. Wij zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen die wij aanbrengen in dit Privacybeleid zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

15.2. Wij maken gebruik van cookies op onze website www.cliogoldbrenner.com. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

15.3. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen een bepaling van deze Privacybeleid en een bepaling van een ander beleid of document van Clio Goldbrenner met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zal de bepaling van deze Privacybeleid prevaleren.

15.4. Deze Privacybeleid wordt beheerst door het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot, of in verband met, de oprichting, de uitvoering, de interpretatie of de beëindiging van deze Privacybeleid zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

ABOUT US
Learn more